Podstawa prawna: art. 40 ust. 1, 4 i 6 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 204 poz. 2086 z 2004 r. oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481 z 2004 r.) i na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodawie Nr 128/04 z dn. 22 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kłodawa uchwały nr 183/05 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 25 lutego 2005 r. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia opłat za zajęcie pasa ruchu drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kłodawa.


WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wniosek o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego złożony przez wnioskodawcę.

2.    Plan sytuacyjny z zaznaczonym terenem planowego zajęcia pasa drogowego.

3.    Projekt organizacji ruchu na czas robót prowadzonych w pasie drogowych (nie dotyczy reklam i obiektów handlowych).

4.   Oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o 
     zagrozeniu budowy lub przeprowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno -       budowlanej. OPŁATY:

1.     Za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajęcie 1 m2:

·       przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                             2,00 zł

·       przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% jej szerokości                 3,00 zł

·       przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości                    5,00zł

2.     Za prowadzenie robót na poboczach, pasach zieleni, rowach, chodnikach, placach, zatokach postojowych i  
  autobusowych za zajęcie 1 m2                                                               0,50 zł

3.     Za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub usługowego:

      ·       poza terenem zabudowanym                                                           0,50 żł

·       w terenie zabudowanym                                                                  0,60 zł

4.     Za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów                                             0,30 zł

5.     Za 1 m2 powierzchni reklamy                                                                  1,00 zl

6.     Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni:

·       przy zajęciu jezdni do 20% szerokości                                             2,00 zł

·       przy zajęciu jezdni powyżej 20% do 50% szerokości                      3,00 zł

·       przy zajęciu jezdni powyżej 50% do 100% szerokości                    5,00 zł

7.     Za zajęcie 1 m2 poboczy, pasów zieleni, rowu, chodników, placów,

        zatok postojowych i autobusowych                                                         0,50 zł

8.     Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajętej przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

      ·       sieci kanalizacji satelitarnej, wodociągowej i deszczowej                   0,10 zł

      ·       innych urządzeń liniowych                                                                  5,00 zł

      ·       pozostała infrastruktura techniczna                                                   10,00 zł

      ·       na obiekcie inżynierskim np. Most, przepust, kładka itp.                    15,00 złMIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej, pok. 21

 

TERMIN ODPOWIEDZI:

Do 30 dni.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej tel. (0-63) 27 30 622 w. 119

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Opłata skarbowa:

·       za odwołanie – 5,00 zł.

·       za każdy załącznik – 0,50 zł.