Nr

Sesji


Nr i data podjęcia

uchwały

 

Uchwała w sprawie

Publikacja przepisów prawa miejscowego
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

I

1/02

20.11.2002

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.

 

I

2/02

20.11.2002

wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kłodawie.

 

I

3/02

20.11.2002

ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy.

 

II

4/02

26.11.2002

powołania Komisji Działalności Gospodarczej, Komunalnej i Budżetu, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

 

 

II

5//02

26.11.2002

powołania Komisji Rewizyjnej.

 

II

6/02

26.11.2002

powołania Komisji Socjalnej, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego

 

 

II

7/02

26.11.2002

powołania Komisji Mieszkaniowej, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

 

 

II

8/02

26.11.2002

powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.

 

 

II

9/02

26.11.2002

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia gminy Kłodawa do Stowarzyszenia Gmin Regionu Wielkopolski.

 

III

10/02

06.12.2002

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa w 2003r.

Dz.Urz.Woj.Wielkopol-skiego z 17.12.2002

Nr 170 poz. 5181

III

11/02

06.12.2002

określenie stawek podatku od nieruchomości.

 

Dz.Urz.Woj.Wielkopol-skiego z 17.12.2002

Nr 170 poz. 5182

III

12/02

06.12.2002

ustalenie wzorów formularzy dla celów podatkowych.

 

Dz.Urz.Woj.Wielkopol-skiego z 17.12.2002

Nr 170 poz. 5183

III

13/02

06.12.2002

wprowadzenie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

Dz.Urz.Woj.Wielkopol-skiego z 17.12.2002

Nr 170 poz. 5184

III

14/02

06.12.2002

podatku od posiadania psów.

 

Dz.Urz.Woj.Wielkopol-skiego z 17.12.2002

Nr 170 poz. 5185

III

15/02

06.12.2002

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Dz. Urz. W. W.
z 17.12.2002

Nr 170 poz. 5186

III

16/02

06.12.2002

opłaty targowej

Uchylona

Uchwała Nr 25/02

III

17/02

06.12.2002

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2002r.

 

 

III

18/02

06.12.2002

zajęcia stanowiska w sprawie przedstawiciela gminy
w Związku Międzygminnym Kolski Region Komunalny.

 

III

19/02

06.12.2002

wystąpienie gminy ze Stowarzyszenia Gmin Górniczych
w Polsce.

 

IV

20/02

30.12.2002

stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków
i Usług Komunalnych w Kłodawie.

 

IV

21/02

30.12.2002

uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003r.

 

 

IV

22/02

30.12.2002

wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2002r.

 

 

IV

23/02

30.12.2002

ustalenia zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

IV

24/02

30.12.2002

uchylenie uchwał w sprawie opłaty administracyjnej
za sporządzenie testamentu.

 

IV

25/02

30.12.2002

opłaty targowej.

 

Dz.Urz.Woj.Wielkopol-skiego. z 28.01.2003

Nr 7 poz. 124

IV

26/02

30.12.2002

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej
w Kłodawie.

 

 

IV

27/02

30.12.2002

zbycia nieruchomości przy ulicy Dąbskiej w Kłodawie.

 

 

V

28/03

11.02.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków
i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Straszków
i Straszkówek gm. Kłodawa”
w latach 2002-2003

 

V

29/03

11.02.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003r.

 

V

30/03

11.02.2003

utworzenia środków specjalnych przy gminnych jednostkach budżetowych.

 

V

31/03

11.02.2003

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2003r.

 

V

32/03

11.02.2003

udzielania pomocy finansowej dla Miasta Konina na koszty utrzymania Izby Wytrzeźwień w Koninie.

 

V

33/03

11.02.2003

powierzenia reprezentowania gminy Kłodawa w Zgromadzeniu Związku Międzygminnego Wodociągów
i Kanalizacji w Koninie.

 

V

34/03

11.02.2003

przyznania dodatku specjalnego Burmistrzowi Kłodawy.

 

 

V

35/03

11.02.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy.

 

V

36/03

11.02.2003

powołania Zastępcy Kierownika USC.

 

 

V

37/03

11.02.2003

planu pracy Rady Miejskiej na 2003r.

 

 

V

38/03

11.02.2003

planów pracy Komisji Rady Miejskiej na 2003r.

 

 

V

39/03

11.02.2003

najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kłodawie.

 

VI

40/03

25.02.2003

zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 

VI

41/03

25.02.2003

ustalenie liczby członków komisji dyscyplinarnych orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych gminy.

 

VI

42/03

25.02.2003

komisji dyscyplinarnych I i II instancji orzekających za naruszenie obowiązków przez mianowanych pracowników samorządowych gminy.

 

VII

43/03

31.03.2003

wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2003r.

 

 

VII

44/03

31.03.2003

najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi Zespole Szkół Nr 1 w Kłodawie.

 

VII

45/03

31.03.2003

najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi  w Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Dębinie.

 

VII

46/03

31.03.2003

najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionymi  w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej.

 

VIII

47/03

29.04.2003

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy.

 

 

VIII

48/03

29.04.2003

wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa
na 2003r.

 

VIII

49/03

29.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 

VIII

50/03

29.04.2003

zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

 

 

VIII

51/03

29.04.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

 

IX

52/03

27.05.2003

przyznania Medali „ Zasłużony dla Miasta
i Gminy Kłodawa”.

 

IX

53/03

27.05.2003

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003r.

 

 

IX

54/03

27.05.2003

wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej.

 

 

XI

55/03

23.06.2003

statutu Zarządu Budynków i Usług Komunalnych

w Kłodawie

 

XI

56/03

23.06.2003

ustalenia wysokości cen i  opłat pobieranych przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych za wywóz
i utylizację odpadów komunalnych.

 

XI

57/03

23.06.2003

przeznaczenia części  umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

 

XI

58/03

23.06.2003

wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa
na 2003 r

 

XI

59/03

23.06.2003

W sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „ modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Zbójnie- zminimalizowanie wpływu składowiska  na środowisko gruntowo-wodne” w latach 2003 – 2004.

 

XI

60/03

23.06.2003

Nadania nazwy ulicom w mieście Kłodawa

Dz.U.Woj.Wielkopol-skiego Nr 142 p.2686

XI

61/03

23.06.2003

Nadania nazwy ulicom w mieście Kłodawa

Dz.U.Woj. Wielkopol-skiego Nr 142 p.2687

XI

62/03

23.06.2003

Nadania nazwy ulicom w mieście Kłodawa

Dz.U.Woj.Wielkopol-skiego Nr 142 p.2688

XI

63/03

23.06.2003

Utraty mocy obowiązującej  uchwały Nr 258/97 z dnia 29 kwietnia 1997  sprawie zasad ustalania opłat za podłączenie przyłącza do komunalnych urządzeń zaopatrzenia wsi w wodę

 

XII  

64/03

26.08.2003

Zamiaru dokonania zmian organizacyjnych w Bibliotece Publicznej w Kłodawie

 

 

XII  

65/03

26.08.2003

Wystąpienia Gminy Kłodawa za Stowarzyszenia Gmin

i Powiatów Wielkopolski

 

XII  

66/03

26.08.2003

Zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „ modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Zbójnie zminimalizowanie wpływu składowiska na środowisko gruntowo-wodne”
w latach 2003 – 2005

 

XII  

67/03

26.08.2003

Przeznaczenia części umorzonej pożyczki
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

 

XII  

68/03

26.08.2003

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003 rok.

 

 

XII  

69/03

26.08.2003

Powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników ludowych.

 

XIII  

70/03

30.09.03

Najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

 

 

XIII  

71/03

30.09.03

Najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Wodociągów
i Kanalizacji w Kłodawie.

 

XIII  

72/03

30.09.03

Zmiany Regulaminu Straży Miejskiej w Kłodawie

Dz.Urz.Woj. Wlkp.
Nr 181 poz. 3370
z 21.11.2003

XIII 

73/03

30.09.03

zmieniająca uchwałę Nr 69/03 z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

 

XIV  

74/03

27.10.03

wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Poznaniu - Ośrodek Zamiejscowy w Koninie oraz do Sądu Rejonowego w Kole    

 

XIV

75/03

27.10.03

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003 r

 

 

XIV

76/03

27.10.03

Zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Krzeczniku

 

XV  

77/03

25.11.03

 zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej   

w Wólce Czepowej .

 

 

XV

 

78/03

25.11.03

 wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy Kłodawa w drodze komunalizacji nieruchomości stanowiącej drogę położoną  w Kłodawie.

 

 

XV

 

79/03

25.11.03

obniżenie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania -podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa w 2004 r.

 

Dz.U.Woj..Wielkopl-skiego Nr 211, poz.4409

z dnia 17.12.2003

XV

80/03

25.11.03

określenia stawek podatku od nieruchomości  

Dz.U.Woj..Wielkopl-skiego Nr 211, poz.4410

z dnia 17.12.2003

XV

81/03

25.11.03

w sprawie ustalenia wzoru formularzy dla celów podatkowych  

Dz.U.Woj..Wielkopl-skiego Nr 211, poz.4411

z dnia 17.12.2003

XV

82/03

25.11.03

 

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 

Uchylona 29.12.2003

 

XV

83/03

25.11.03

w sprawie podatku od posiadania psów  

Dz.U.Woj..Wielkoplskiego Nr 211, poz.4412

Z dnia 17.12.2003

XVI

84/03

29.12.2003

w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy Kłodawa na 2003 r.

 

 

XVI

85/03

29.12.2003

likwidacji filii bibliotecznej zlokalizowanej
w Kłodawie   

 

XVI

86/03

29.12.2003

 zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Kłodawie.

 

Dz.Urz. Woj. Wlkp.
Nr 17  poz 511
z 13.02.2004

XVI

87/03

29.12.2003

wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz  z ułamkową częścią gruntu.

 

 

XVI

88/03

29.12.2003

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej  
w Pomarzanach Fabrycznych.

 

 

XVI

89/03

29.12.2003

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.

 

 

XVI

90/03

29.12.2003

przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin

 i Powiatów Wielkopolski.

 

 

XVI

91/03

29.12.2003

wyznaczenia przedstawiciela do Stowarzyszenia Gmin

 i Powiatów Wielkopolski.

 

 

XVI

92/03

29.12.2003

sprawie powołania komisji doraźnej

i określenia zakresu jej działania.

 

 

XVI

93/03

29.12.2003

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 7 Poz.207
z 27.01.2004

XVII

94/04

27.01.04

stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.

 

 

XVII

95/04

27.01.04

 uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2004 r

 

 

Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 159 poz.3401
z 19.11.2004

XVII

96/04

27.01.04

 uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na 2004 r

 

 

XVII

97/04

27.01.04

uchwalenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2004 r.

 

 

XVII

98/04

27.01.04

 Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 r.

 

 

XVII

99/04

27.01.04

obniżenia wskaźników procentowych faktycznych wydatków poniesionych na lokal mieszkalny stanowiący podstawę do ustalenia wysokości dodatku mieszkaniowego.

 

XVII

100/04

27.01.04

wyrażenia zgody na sprzedaż lokali użytkowych stanowiących własność gminy Kłodawa oraz określenia zasad tej sprzedaży.

Dz.Urz.Woj.Wlkp
Nr 47 poz. 1096
z 14.04.2004

XVII

101/04

27.01.04

wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości rolnej położonej
w Lubońku .

 

XVIII

102/04

24.02. 04

Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenia w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

 

XIX

103/2004

31.03.2004

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej   
w Korzeczniku.

 

 

XIX

104/2004

31.03.2004

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej 
w Wólce Czepowej.

 

 

XIX

105/2004

31.03.2004

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych  szkół podstawowych oraz granic ich obwodów.

 

Dz.Urz. Woj.Wlkp.
Nr 101 poz. 2027
z 01.07.2004

XIX

106/2004

31.03.2004

ustaleniu sieci publicznych  gimnazjów   oraz granic ich obwodów.

 

Dz.Urz. Woj.Wlkp.
Nr 101 poz. 2028
z 01.07.2004

XIX

107/2004

31.03.2004

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia  Zespołu Szkół  Nr 1 w Kłodawie.

 

 

XIX

108/2004

31.03.2004

zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia    Zespołu Szkół  Nr 2 w Kłodawie.

 

 

XIX

109/2004

31.03.2004

ustalenia sieci  prowadzonych przez  gminę Kłodawa  publicznego przedszkola i oddziałów   przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic   ich obwodów

 

 

XIX

110/2004

31.03.2004

wprowadzenie zmian w budżecie gminy Kłodawa na 2004 r.

 

 

XIX

111/2004

31.03.2004

zmieniającej uchwałę
w sprawie  realizacji inwestycji   wieloletniej pod nazwą „ Budowa oczyszczalni ścieków w Straszkówku”.

 

 

XIX

112/2004

31.03.2004

pomocy dla miasta Konina  na koszty utrzymania   Izby Wytrzeźwień w Koninie.

 

 

XIX

113/2004

31.03.2004

udzielania dotacji  z  budżetu gminy.

 

 

 

XX

 

 

 

114/2004

30.04.2004

 

Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłodawy

 

XX

115/04

30.04.2004

Wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy Kłodawa w drodze komunalizacji nieruchomości zabudowanej położonej
w Kłodawie

 

XX

116/04

30.04.2004

Wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego
w Kłodawie wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

 

 

XX

117/04

30.04.2004

Zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2004

 

XXI

118/04

25.05.2004

w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Kłodawie

 

Dz.Urz.Woj.Wlkp.
Nr 131 poz. 2686
z 18.08.2004

XXI

119/04

25.05.2004

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa.

 

 

XXI

120/04

25.05.2004

w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”.

 

 

XXI

121/04

25.05.2004

w sprawie wprowadzenie zmian   budżecie gminy Kłodawa na 2004 r.

 

 

XXI

122/04

25.05.2004

w sprawie przyznania Medali „Zasłużony dla Miasta 
i Gminy Kłodawa”.

 

 

XXII

123/04

28.05.2004

uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa.

 

 

XXII

124/04

28.05.2004

wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Kłodawa pomocy finansowej z budżetu Województwa  Wielkopolskiego oraz zawarcia w tej mierze porozumienia pomiędzy Gminą   Kłodawa 
a Województwem Wielkopolskim.

 

 

XXII

125/04

28.05.2004

zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Kłodawa na 2004 r.

 

 

 

XXIII

 

 

 

Nr 126/04

22.06.2004

zmieniająca uchwałę
w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Kłodawa na 2004 r.

 

                    

XXIII

Nr 127/04

22.06.2004

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy.

 

 

XXIII

Nr 128/04

22.06.2004

w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie gminy Kłodawa.

 

Dz.Urz. Woj. Wlkp.
Nr 131 poz. 2687
z 18.08.2004

XXIII

Nr 129/04

22.06.2004

w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości  jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej 
w Lubońku.

 

 

XXIII

Nr 130/04

22.06.2004

w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości  jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 3 
w Rysinach Kolonii.

 

 

XXIII

Nr 131/04

22.06.2004

 w sprawie najniższego wynagrodzenia oraz wartości  jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 
w Kłodawie.

 

 

XXIII

Nr 132/04

22.06.2004

 w sprawie nadania nazwy ulicy  w mieście Kłodawa.

 

Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 121 poz.2425
z 28.07.2004

XXIII

Nr 133/04

22.06.2004

w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Straszków i Straszkówek gm. Kłodawa”  w latach 2004 - 2005.

 

 

XXIV

Nr 134/04

26.07.2004

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Kłodawa na 2004r.

 

 

XXV

Nr 135/04

31.08.2004

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany statutu Międzygminnego Związku  Wodociągów 
i Kanalizacji w Koninie.

 

XXV

Nr 136/04

31.08.2004

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania na rzecz Skarbu Państwa działki Nr 667/3 z przeznaczeniem pod komisariat policji.

 

 

XXV

Nr 137/04

31.08.2004

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielania
i rozliczania dotacji na rzecz  niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów.

 

 

XXV

Nr 138/04

31.08.2004

Wprowadzenie zmian do budżetu gminy Kłodawa
na 2004 r.

 

 

 

XXVI

 

Nr 139/04

26.10.2004

 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu gminy Kłodawa na 2004 r

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 6 poz.142
z 28.01.2005

XXVI

Nr 140/04

26.10.2004

zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 171 poz.3691
z 9.12.2004

XXVI

Nr 141/04

26.10.2004

sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Kłodawa.

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 171 poz.3692
z 9.12.2004

XXVI

Nr 142/04

26.10.2004

określenia wysokości oraz szczegółowych warunków  i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 171 poz.3693
z 9.12.2004

XXVI

Nr 143/04

26.10.2004

Określenia szczegółowych warunków przyznawania  i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 171 poz.3694
z 9.12.2004

XXVI

Nr 144/04

26.10.2004

wyrażenia opinii dotyczącej przebudowy drogi Dębina – Leszcze.

 

 

XXVI

145/04

26.10.2004

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa             i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy  Gminą Kłodawa i Powiatem Kolskim.

 

 

XXVI

146/04

26.10.2004

udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa             i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy  Gminą Kłodawa i Powiatem Kolskim.

 

 

 

XXVI

147/04

26.10.2004

w sprawie zmiany statutu Związku Międzygminnego                                                     „ Kolski Region Komunalny „.

 

 

XXVI

148/04

26.10.2004

sprawie zarządzenia poboru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia  terminu płatności dla inkasentów.

 

 

XXVI

149/04

26.10.2004

sprawie zarządzenia poboru  podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów, wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz ustalenia  terminu płatności dla inkasentów.

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 185 poz.4196
z 16.12.2004
zmieniona uchwałą Nr 159/05 z 28.12.2005

 

XXVII

 

150/04

07.12.2004

obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa w 2005 r.  

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 199 poz.4845
z 17.12.2004

XXVII

151/04

07.12.2004

 określenia stawek podatku od nieruchomości.

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 199 poz.4846
z 17.12.2004

XXVII

152/04

07.12.2004

 wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2004r  

 

 

XXVII

153/04

07.12.2004

realizacji inwestycji pod nazwą  „kanalizacji sanitarna z przyłączami i kanał deszczowy w ul. Poznańskiej, Dolnej, Warszawskiej, Bierzwieńskiej, Hanki Sawickiej, Mickiewicza        i Zagórnickiej „.

 

 

 

XXVII

154/04

07.12.2004

realizacji inwestycji pod nazwą  „kanalizacji sanitarna                        z przyłączami i kanał deszczowy w ul. Poznańskiej, Dolnej, Warszawskiej, Bierzwieńskiej, Hanki Sawickiej, Mickiewicza         i Zagórnickiej „.

 

 

 

XXVII

155/04

07.12.2004

realizacji inwestycji pod nazwą  „kanalizacji sanitarna z przyłączami i kanał deszczowy w ul. Poznańskiej, Dolnej, Warszawskiej, Bierzwieńskiej, Hanki Sawickiej, Mickiewicza           i Zagórnickiej „.

 

 

XXVII

156/04

07.12.2004

podjęcia realizacji wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „ budowa i przebudowa dróg gminnych

w latach 2004 – 2005.”

 

 

XXVII

 

 

 

157/04

07.12.2004

regulaminu wynagradzania .nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół , gimnazjum, szkołach podstawowych  i przedszkolu prowadzonych przez gminę Kłodawa.

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 7 poz.158
z 1.02.2005

XXVII

158/04

07.12.2004

ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez gminę Kłodawa 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 7 poz.159
z 1.02.2005

XXVII

159/04

07.12.2004

wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania  i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez gminę Kłodawa .

 

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 7 poz.160
z 1.02.2005

XXVII

160/04

07.12.2004

regulaminu rozliczania i obniżania obowiązkowego wymiaru zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest gmina Kłodawa  

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 7 poz.161
z 1.02.2005

XXVII

161/04

07.12.2004

akceptacji opisu planowanych do realizacji zadań wraz z uzasadnieniem 

 

 

XXVII

162/04

07.12.2004

wyrażenia zgody na nabycie udziału we współwłasności nieruchomości położonej we wsi Rdutów gm. Chodów .

 

 

XXVII

163/04

07.12.2004

zatwierdzenia projektu pod nazwą „ zdobywam wiedzę 

i umiejętności – mam pracę .

 

 

XXVIII

164/04

28.12.2004

 

uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2005 r.

 

XXVIII

165/04

28.12.2004

dotacji przedmiotowej dla Zarządu Budynków  i Usług Komunalnych w Kłodawie

 

XXVIII

166/04

28.12.2004

udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina na utrzymanie Izby Wytrzeźwień.  

 

XXVIII

167/04

28.12.2004

wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2004 r .

 

 

XXIX

 

168/05

18.01.2005

 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2005 r

 

XXIX

169/05

18.01.2005

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

 

XXIX

170/05

18.01.2005

rozszerzenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Kłodawa

 

XXIX

171/05

18.01.2005

Planu pracy Rady Miejskiej w Kłodawie na 2005 r

 

XXIX

172/05

18.01.2005

Planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kłodawie na 2005 r

 

XXIX

173/05

18.01.2005

Wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 

XXX

174/05

25.02.2005

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.

 

 

XXX

Nr 175/05

25.02.2005

Uchwalenia Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta  

 

XXX

Nr 176/05

25.02.2005

wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2005 r .

 

 

XXX

Nr 177/05

25.02.2005

zaciągnięcia pożyczki   z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego w ulicach Poznańskiej, Dolnej, Warszawskiej, Bierzwieńskiej, Hanki Sawickiej, Mickiewicza i Zagórnickiej.

 

 

XXX

Nr 178/05

25.02.2005

zaciągnięcia pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i kanału deszczowego w ulicach Poznańskiej, Dolnej, Warszawskiej, Bierzwieńskiej, Hanki Sawickiej, Mickiewicza i Zagórnickiej.

 

 

XXX

Nr 179/05

25.02.2005

zaciągnięcia pożyczki  z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Straszków i Straszkówek gm. Kłodawa w latach 2004 –  2005 r

 

 

XXX

Nr 180/05

25.02.2005

podjęcia zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa ulic w Kłodawie

 

 

XXX

Nr 181/05

25.02.2005

podjęcia zadania inwestycyjnego pod nazwą modernizacja i remont obiektów kultury w Kłodawie 

 

XXX

Nr 182/05

25.02.2005

realizacji programu wieloletniego pn. "Gminna Platforma Cyfrowa" 

 

XXX

Nr 183/05

25.02.2005

ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego  

Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 41 poz.1252
z 4.04.200

XXX

Nr 184/05

25.02.2005

udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 64 poz.1905
z 10.05.2005

XXXI

Nr 185/05

29.03.2005

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2005r

 

XXXI

Nr 186/05

Ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Kłodawy

 

XXXI

Nr 187/05

29.03.2005

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej
w Kłodawie

 

XXXI

Nr 188/05

29.03.2005

Udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Kolskiego

 

XXXI

Nr 189/05

29.03.2005

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez gminę Kłodawa publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów.

 

XXXI

Nr 190/05

29.03.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów .

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 80 poz.2285
z 7.06.2005

XXXI

Nr 191/05

29.03.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 80 poz.2286
z 7.06.2005

XXII

  192/05

28.04.2005

Udzielenia  absolutorium Burmistrzowi Kłodawy

 

XXXII

 193/05

28.04.2005

Uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodawa

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 99 poz.2821
z 4.07.2005

XXXII

194/05

28.04.2005

 

Uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Kłodawa

 

XXXII

195/05

28.04.2005

Zatwierdzenia do realizacji projektu pod nazwą „ zdobywam wiedzę i umiejętności mam pracę”

 

XXXII

196/05

28.04.2005

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej   w Poznaniu na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Straszków, Straszkówek i Józefów

 

XXXII

197/05

28.04.2005

Zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej      w Poznaniu na zadanie pn. budowa separatora wód deszczowych

 

XXXII

198/05

28.04.2005

Ziająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2005 rok

 

XXXIII

199/05

17.05.2005

w sprawie przyznania medali „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa”

 

 

XXXIII

200/05

17.05.2005

w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

 

XXXIII

201/05

17.05.2005

w sprawie zaciągnięcia kredytu   inwestycyjnego długoterminowego.

 

 

XXXIII

202/05

17.05.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie  

uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2005 rok

 

 

XXXIII

203/05

17.05.2005

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest  Gmina Kłodawa.

 

 

XXXIII

204/05

17.05.2005

w sprawie sprostowania

oczywistych omyłek pisarskich                                                             


                                                          

XXXIV

205/05

28.06.2005

Odwołania Skarbnika Gminy Kłodawa

 

 

XXXIV

206/05

28.06.2005

Powołania Skarbnika Gminy Kłodawa

 

 

XXXIV

207/05

28.06.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie  

uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2005 rok

 

 

XXXIV

208/05

28.06.2005

Wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej

 w Kluczborku w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego

 

XXXIV

209/05

28.06.2005

Zmiany statutu Związku Miedzygminnego „Kolski Region Komunalny”

 

XXXV

 

210/05

01.08.2005

ustalenia zabezpieczenia na prawidłowe wykonanie    umowy  o dofinansowanie projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Straszkowie  i kanalizacji Straszkówku.

 

 

XXXVI

 

211/05

30.08.2005

w sprawie   zaciągnięcia kredytu na modernizację drogi Dębina- Leszcze.

 

 

XXXVI

212/05

30.08.2005

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kłodawa na 2005 rok

 

XXXVI

213/05

30.08.2005

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy Kłodawa 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 152 poz.4156
z 28.10.2005

XXXVI

214/05

30.08.2005

w sprawie funckjonowania targowisk na terenie gminy Kłodawa

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 152 poz.4157
z 28.10.2005

XXXVI

215/05

30.08.2005

w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście.

 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 152 poz.4158
z 28.10.2005

XXXVI

216/05

30.08.2005

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Leszcze, Dębina i Kobylata.

 

XXXVI

217/05

30.08.2005

w sprawie wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej.

 

XXXVI

218/05

30.08.2005

zmieniająca uchwałę nr 162/04 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 07.12.2004 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziału współwłasności nieruchomości położonej we wsi Rdutów gminy Chodów.

 

XXXVII

219/05

25.10.05   

  w sprawie   zaciągnięcia kredytu długoterminowego na budowę kanalizacji sanitarnej.                                                             

                                    

XXXVII

220/05

25.10.05

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy Kłodawa na 2005 rok.

 

XXXVII

221/05

25.10.05

w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kłodawa.

 

XXXVII

222/05

25.10.05

w sprawie  zmiany uchwały Nr 87/81 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Kłodawie z dnia 26 listopada 1981 r w sprawie zmiany nazwy ulicy na terenie miasta.

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 194 poz.5364
z 16.12.200

XXXVII

223/05

25.10.05

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej budowy drogi w m. Krzykosy.

 

XXXVII

224/05

25.10.05

w sprawie wyrażenia  opinii dotyczącej przebudowy dalszego odcinka drogi Dębina – Leszcze.

 

XXXVII

225/05

25.10.05

w sprawie zmiany uchwały e w sprawie ustalenia zasad wypłacania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych.

 

XXXVII

226/05

25.10.05

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Kłodawie przy Alei 1 Maja..

 

XXXVII

227/05

25.10.05

w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kłodawa.  

 

XXXVIII

228/05
06.12.05  

w sprawie powołania Komisji  Socjalnej,  ustalenia przedmiotu jej działania oraz składu osobowego.                                                          

                                                

XXXVIII

229/05
06.12.05

w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

 

XXXVIII

 

230/05
06.12.05

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

 

XXXVIII

231/05
06.12.05

w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Kłodawa z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

 

XXXVIII

232/05
06.12.05

w sprawie określenia trybu postepowania
o udzielenie dotacji z budżetu gminy Kłodawa, sposobu rozliczania i kontroli zadań zleconych organizacjom pozarządowym

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 199 poz.5536
z 17.12.2005

XXXVIII

233/05
06.12.05

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa  
a Województwem Wielkopolskim.

 

XXXVIII

234/05
06.12.05

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa  a Powiatem Kolskim.

 

XXXVIII

235/05
06.12.05

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa  a Powiatem Kolskim.

 

XXXVIII

236/05
06.12.05

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa  a Powiatem Kolskim.

 

XXXVIII

237/05
06.12.05

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gmina Kłodawa  a Powiatem Kolskim.

 

XXXVIII

238/05
06.12.05

w sprawie podjęcia realizacji zadania inwestycyjnego pn” Budowa drogi gminnej Krzykosy – Dąbrówka

 

XXXVIII

239/05
06.12.05

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 199 poz.5537
z 17.12.2005

XXXVIII

240/05
06.12.05

w sprawie opłaty targowej.  

 Uchwała uchylona
uchwałą 260/05 z 28.12.2005 r.

XXXVIII

241/05
06.12.05

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

 Dz.Urz. Woj.Wlkp
Nr 199 poz.5538
z 17.12.2005

XXXVIII

242/05
06.12.05

zmieniającą uchwałę w sprawie  zaciągnięcia przez gminę Kłodawa kredytów  i pożyczek.

 

 

XXXVIII

243/05
06.12.05

zmieniająca uchwałę w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Kłodawa   na 2005 r.

 

XXXIX     

244/05
28.12.05  

Uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2006r                                                                   

                                    

XXXIX

245/05
28.12.05

Ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Zarządu Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie

 

XXXIX

246/05
28.12.05

Udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Koninie na koszty utrzymania   Izby Wytrzeźwień.

 

XXXIX

247/05
28.12.05

zmieniającej uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytów
i pożyczek.

 

XXXIX

248/05
28.12.05

wydatków budżetowych, których niezrealizowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2005.

 

XXXIX

249/05
28.12.05

Wprowadzenie zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2005 r.

 

XXXIX

250/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Gimnazjum Nr 3 w Rysinach Kolonii,

 

XXXIX

251/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej  w Górkach

 

XXXIX

252/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej 
im. Wincentego Witosa w Debinie 

 

XXXIX

253/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej  im. Generała Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej

 

XXXIX

254/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Lubońku.

 

XXXIX

255/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 1 Kłodawie

 

XXXIX

256/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkół Nr 2 Kłodawie

 

XXXIX

257/05
28.12.05

najniższego wynagrodzenia  oraz wartości jednego punktu dla pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Przedszkolu im. Jana Brzechwy 
w Kłodawie

 

XXXIX

258/05
28.12.05

ustalenia kryteriów oddania w najem lokalu
o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m 2 .

 

XXXIX

259/05
28.12.05

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków 
i opłat w drodze inkasa.

 

XXXIX

260/05
28.12.05

w sprawie opłaty targowej

 

XL          

261/06
01.02.2006

uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w  Kłodawie na 2006r.                                                             

                                                     

XL

262/06
01.02.2006

uchwalenia planu pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w  Kłodawie na 2006 r.

 

 

XL

263/06
01.02.2006

uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2006 r

 

XL

264/06
01.02.2006

uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

 

XL

265/06 01.02.2006

uchwalenia Regulaminu dostarczania wody    

i odprowadzenia ścieków obowiązującego na terenie gminy Kłodawa.

 

XL

266/06
01.02.2006

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w zespołach szkół, gimnazjum, szkołach podstawowych i przedszkolu prowadzomnych przez gminę Kłodawa

 

XL

267/06
01.02.2006

w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Kłodawa 

 

XL

268/06
01.02.2006

utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.

 

XL

269/06
01.02.2006

 realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „ Remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki – obiektów kultury w Gminie Kłodawa” w latach 2005 – 2006.

 

XL

270/06 01.02.2006

realizacji inwestycji pod nazwą „ Przebudowa ciągu ulic w mieście Kłodawa” w latach 2005 – 2006.

 

XL

271/06 01.02.2006

realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej Krzykosy - Dąbrówka” w latach 2005 – 2006.

 

 

XL

272/06 01.02.2006

wyrażenia zgody na zbycie zabudowanych nieruchomości położonych w Kłodawie.

 

XLI

273/06 28.02.2006

Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków

 

XLI

274/06 28.02.2006

realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „ Remont i przebudowa budynku po Gminnej Spółdzielni, GOK i Biblioteki – obiektów kultury w Gminie Kłodawa” w latach 2006 – 2008.

 

XLI

275/06 28.02.2006

realizacji inwestycji pod nazwą „ Przebudowa  ulic  
w mieście Kłodawa” w latach 2006 – 2008.

 

XLI

276/06 28.02.2006

realizacji inwestycji pod nazwą „Budowa drogi gminnej Krzykosy - Dąbrówka” w latach 2006 – 2008.

 

 

XLI

277/06 28.02.2006

Realizacji programu wieloletniego pod nazwą „ Gminna Platforma Cyfrowa”

 

XLI

278/06 28.02.2006

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2006 r

 

XLI

279/06 28.02.2006

Uchylająca uchwałę Nr 268/06 Rady Miejskiej
w Kłodawie z dnia 1 lutego 2006 w sprawie utworzenia rachunku dochodów własnych przy Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie

 

XLI

280/06 28.02.2006

Zgłoszenia kandydata do ogólnopolskiego konkursu redakcji miesięcznika Monitor Unii Europejskiej na tytuł Europejczyka Roku 2005

 

XLII     

281/06
28.03.2006 

wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste położonych w Lubońku gm. Kłodawa.                                                             

 

                                         

XLII

282/06
28.03.2006

dożywiania dzieci w gminie Kłodawa

 

XLII

283/06
28.03.2006

wprowadzenia zmian do budżetu gminy na 2006 r. 

 

 

XLII

284/06
28.03.2006

powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Kłodawie

 

XLII

285/06
28.03.2006

udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych szkól podstawowych i gimnazjów 

 

 

XLIII    

286/06
28.04.2006 

absolutorium dla Burmistrza Kłodawy                                                             

                                      

XLIII

287/06
28.04.2006

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu gminy na
2006 r

 

XLIII

288/06
28.04.2006

wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na cele publiczne udziału we własności nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rdutów Nowy gmina Chodów

 

XLIII

289/06
28.04.2006

Zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej 

 

XLIII

290/06
28.04.2006

uchwalenia aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji
Miasta Kłodawa

 

XLIII

290/06
28.04.2006

uchwalenia aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Kłodawa

 

XLIII

291/06
28.04.2006

Aktualizacji Planu Lokalnego Gminy Kłodawa

 

XLIII

292/06
28.04.2006

Wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości zabudowanej  w użyczenie.

 

XLIV     

293/06
30.05.2006 

Przyznania Medali "Zasłużony dla Miasta i Gminy Kłodawa"                                                              

                                      

XLIV

294/06
30.05.2006

Wprowadzenia zmian do budżetu gminy ba 2006 r

 

XLIV

295/06
30.05.2006

Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie                      w formie darowizny na cele publiczne udziału we własności nieruchomości zabudowanej położonej we wsi Rdutów gm. Chodów

 

XLIV

296/06
30.05.2006

Przystąpienia do zmiany planu  przestrzennego zagospodarowania miasta Kłodawa

 

XLIV

297/06
30.05.2006

Przystąpienia do zmiany planu  przestrzennego zagospodarowania gminy Kłodawa

 

XLIV

297/06
30.05.2006

Przystąpienia do zmiany planu  przestrzennego zagospodarowania gminy Kłodawa

 

XLV

299/06
20.06.2006

Przystąpienia Gminy Kłodawa do programu Pilotażowego Lider+ 

 

XLV

300/06
20.06.2006

Wprowadzenie zmian do budżetu gminy Kłodawa.

 

XLV

301/06
20.06.2006

Wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej we wsi Bierzwienna .

 

XLV

302/06
20.06.2006

Udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli szkól podstawowych i gimnazjum.

 

XLV

303/06
20.06.2006

Zmiana uchwały w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005.

 

XLVI     

304/06
22.08.2006 

Udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli szkól podstawowych  i gimnazjum.                                                          

                                     

XLVI

305/06 22.08.2006

Wprowadzenie zmian do budżetu gminy Kłodawa.

 

XLVI

306/06 22.08.2006

Zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadanie inwestycyjne- przebudowa drogi Dębina - Leszcze

 

XLVI

307/06 22.08.2006

Zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego na zadanie inwestycyjne – budowa studni głębinowych wg „projektu prac geologicznych na ujęcie wód podziemnych z utworów czwartorzędowych.

 

XLIV       

 Nr 308/06

z dnia 29.09.06     

Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2006r.                                                                 

                                                                  

XLIV

 Nr 309/06

z dnia 29.09.06

W sprawie zarządzenia na terenie gminy Kłodawa wyborów sołtysów, rad sołeckich i rad osiedli.

 

XLIV

 Nr 310 /06

z dnia 29.09.06

W sprawie określenia warunków odpłatności za pomoc  formie posiłków w przedszkolach, szkołach Gminy Kłodawa i innych placówkach oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych w których dochód na osobę w rodzinie przekracza kryterium dochodowe.  

 

XLIV

 Nr 311 /06

z dnia 29.09.06

W sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie

 

XLIV

Nr 312 /06

 z dnia 29.09 .06

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów.

 

XLIV

Nr 313 /06

z dnia 29.09.06

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 

XLV

 Nr 314 /06

z dnia 29.09.06

W sprawie zmian regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 

XLV

 Nr 315 /06

z dnia 29.09.06

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednolokalowym.

 

XLV

 Nr 316 /06

 

 z dnia 29.09.06

Zmieniająca chwałę w sprawie określenia wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2005

 

XLV

Nr 317 /06

z dnia 29.09.06

W sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących

 

XLV

Nr 318/06

z dnia 29.09.06

W sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Lokalnego Gminy Kłodawa.

 

XLVI

Nr 319/06

z dnia 29.09.06

W sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenia

 

XLVI

Nr 320/06

z dnia 29.09.06

W sprawie: przyjęcia zmiany Statutu Międzygminnego „Kolski Region Komunalny”

 

XLVI

Nr 321 / 06

z dnia 29.09.06

W sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

XLVI

 Nr 322/06

z dnia 26.10.06

 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu gminy Kłodawa na 2006 r.

 

XLV

Nr 323/06

 z dnia 26.10.06

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością

 

XLV

 Nr 324/06

z dnia 26.10.06

w sprawie zaliczenia dróg na obszarze miasta i gminy Kłodawa do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.

 

XLV

 Nr 325/06

z dnia 26.10.06

w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego.

 

XLV

 Nr 326/06

z dnia 26.10.06

 w sprawie zmiany uchwały Nr 276/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 28 lutego 2006 r w sprawie realizacji inwestycji wieloletniej pod nazwą „ Budowa drogi gminnej Krzykosy – Dąbrówka” w latach 2006 -2008

 

XLVI

Nr 327/06

 z dnia 26.10 .06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a  Powiatem Kolskim

 

XLVI

Nr 328/06

z dnia 26.10.06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim

 

XLVI

 Nr 329 /06

z dnia 26.10.06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim

 

XLVI

 Nr 330 /06

z dnia 26.10.06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim

 

XLV

 Nr 331 /06

 z dnia 26.10.06

 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Powiatem Kolskim

 

XLV

Nr 332/06

z dnia 26.10.06

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kłodawa i zawarcia w tej sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Kłodawa a Województwem Wielkopolskim

 

XLVI

Nr 333/06

z dnia 26.10.06

w sprawie przystąpienia Gminy Kłodawa do Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia.

 

XLVI

Nr 334/06

z dnia 26.10.06

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych położonych we wsi Dzióbin i Korzecznik.

 

XLVI

Nr 335/06

z dnia 26.10.06

w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta Kłodawa.

 

XLVI

Nr 336/06

z dnia 26.10.06

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Kłodawa w 2007 r.