Na podstawie art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pracodawcy mogą uzyskać od gminy, właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego w celu jego przygotowania zawodowego. Dofinansowanie dotyczy wszystkich pracodawców będących osobami prawnymi lub fizycznymi, o ile spełnią warunki określone w art. 70b ustawy o systemie oświaty.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

W związku z tym, że od dnia 1 lipca 2014 r. pomoc de minimis udzielana jest zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r., od 15 listopada 2014 r.  zmieniła się treść Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354, z późn. zm.).  
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć  następujące dokumenty :

(kopie potwierdza na każdej stronie za zgodność z oryginałem  pracodawca)

- dokumenty potwierdzających posiadanie kwalifikacji pedagogicznych oraz kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianego pracownika przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- dokument potwierdzający zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy,

- umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- świadectwo pracy młodocianego pracownika,

- dokument potwierdzający zdanie egzaminu z przygotowania zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym,

- dokument potwierdzający krótszy okres szkolenia (dołączyć w przypadku zmiany umowy),

- świadectwo pracy poprzedniego pracodawcy (dołączyć w przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania nauki zawodu),

-aktualny odpis, wypis lub kopia zaświadczenia z właściwej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez wójta(burmistrza, prezydenta miasta)lub Krajowego Rejestru Sądowego. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie,

- pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika,

- wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis  otrzymane w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Od 1 września 2012 r. pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę
w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:

  1. w przypadku nauki zawodu:

4.587,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 24 miesiące kwota dofinansowania będzie wypłacana
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

8.081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana
w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia

  1. w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie, ul. Dąbska 17
w godzinach od 7
30 do1530.

Prosimy wszystkich pracodawców o informowanie, o zawarciu umowy z młodocianymi pracownikami Burmistrza Kłodawy, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kosztów kształcenia.