Nr

Data

W sprawie

1/03

08.01.2003

dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Kłodawa w 2003r.

2/03

08.01.2003

umorzenia wierzytelności z tytułu zaległości w opłatach za wodę dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie

3/03

08.01.2003

sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

4/03

08.01.2003

umorzenie wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

5/03

08.01.2003

zbycia nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Dąbskiej

5a/03

15.01.2003

regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Kłodawie

6/03

24.01.2003

powołania Komisji Przetargowej

7/03

24.01.2003

powołania komisji do przeprowadzenia przetargów na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa

8/03

24.01.2003

umorzenia i rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenie odsetek

9/03

12.02.2003

ustalenie dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół podstawowych, gimnazjum
i przedszkola Gminy Kłodawa

10/03

12.02.2003

umorzenie i rozłożenie na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenie odsetek

11/03

19.02.2003

umorzenie wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

12/03

03.03.2003

powierzenie pełnienia obowiązku dyrektora Przedszkola Jana Brzechwy w Kłodawie

13/03

26.02.2003

powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Kłodawie zarządzonych na 23 października 2003r

14/03

05.03.2003

przekazanie Zarządowi Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie budynku położonego na targowisku miejskim w Kłodawie na działce oznaczonej nr geodezyjnym 290/2

15/03

13.03.2003

ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie

16/03

13.03.2003

ustalenie wynagrodzenia dla dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłodawie

17/03

13.03.2003

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola Gminy Kłodawa

18/03

19.03.2003

odroczenia terminu opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu

19/03

19.03.2003

umorzenie wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

20/03

19.03.203

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

21/03

25.03.2003

sprawozdania rocznego o wykonaniu budżetu Gminy za 2002r.

22/03

25.03.2003

ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Kłodawie

23/03

16.04.2003

ogłoszenia konkursów na dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Kłodawa

24/03

15.05.2003

powołanie komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie oraz określenia Regulaminu konkursu

25/03

15.05.2003

powołanie komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie oraz określenia Regulaminu Konkursu

26/03

15.05.2003

powołanie komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Dębinie oraz określenia Regulaminu Konkursu

27/03

8.05.2003

ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Kłodawie

28/03

19.05.2003

powołanie Obwodowych Komisji do Spraw Referendum w referendum ogólnokrajowym wyznaczonym na dzień 7 i 8 czerwca 2003r.

29/03

23.05.2003

wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji d/s Referendum

30/03

23.05.2003

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie oraz określenia Regulaminu Konkursu

31/03

23.05.2003

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie oraz określenia Regulaminu Konkursu

32/03

23.05.2003

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Dębinie oraz określenia Regulaminu Konkursu

33/03

23.05.2003

zmiany w składzie osobowym Obwodowej Komisji d/s Referendum

34/03

27.05.2003

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie oraz określenia Regulaminu Konkursu

35/03

28.05.2003

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

36/03

12.06.2003

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

37/03

12.06.2003

rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu czynszu za lokal użytkowy

38/03

12.06.2003

ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

39/03

27.06.2003

powołania komisji odbioru inwestycji pn.”Modernizacja drogi Bierzwienna-Tarnówka”

40/03

27.06.2003

umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

41/03

30.06.2003

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003 r.

42/03

9.07.2003

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

43/03

9.07.2003

wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego

44/03

30.07.2003

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Kłodawie

45/03

30.07.2003

powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Kłodawie

46/03

30.07.2003

powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa w Dębinie

47/03

30.07.2003

powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Nr 1 im. Jana Brzechwy w Kłodawie

48/03

5.08.2003

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

49/03

5.08.2003

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 położonego w Kłodawie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 42 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

50/03

11.08.2003

informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kłodawa za I półrocze 2003 r.

51/03

22.09.2003

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa

52/03

23.09.2003

powołania pełnienia obowiązków dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie

53/03

24.09.2003

ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia, położonej w Rycerzewie

54/03

24.09.2003

umorzenia odsetek od czynszu dzierżawnego

55/03

24.09.2003

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części grunt

56/03

24.09.2003

zmieniające uchwałę w sprawie chwalenia budżetu gminy Kłodawa

57/03

2.10.2003

przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa

59/03

26.11.2003

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

60/03

26.11.2003

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Kłodawa w 2004 r.

61/03

26.11.2003

nabycia własności nieruchomości gruntowych położonych we wsi Rysiny Kol. gm. Kłodawa

62/03

26.11.2003

Wniosku o przekazanie na własność Gminie Kłodawa nieruchomości stanowiącej drogę położoną w Kłodawie

63/03

26.11.2003

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2003 r.

64/03

12.122003

umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu użytkowego

65/03

12.12.2003

projektu budżetu gminy Kłodawa na 2004 r.

66/04

6.01.2004

zbycia nieruchomości rolnej położonej w Pomorzanach Fab.

67/04

7.01.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Kłodawie przy ul.Kard.Wyszyńskiego 42 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

68/04

28.01.2004

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa

69/04

30.01.2004

zbycia nieruchomości rolnej położonej w Lubońku

70/04

17.02.2004

rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

71/04

23.02.2004

ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

72/04

26.03.2004

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

74/04

26.03.2004

sprawozdania rocznego o wykonaniu budżetu Gminy za 2003 r.

75/04

7.04.2004

szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości

76/04

16.04.2004

sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 8 położonego w Kłodawie przy ul. Kard. Wyszyńskiegp 42 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu.

77/04

16.04.2004

sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

78/04

21.04.2004

oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Wólce Czepowej oraz jej wyposażenia

79/04

21.04.2004

oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej budynkiem Szkoły Podstawowej w Korzeczniku oraz jej wyposażenie

80/04

5.05.2004

wniosku o przekazanie na własność Gminie Kłodawa nieruchomości zabudowanej położonej w Kłodawie

81/04

20.05.2004

Powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

82/04

21.05.2004

w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

83/04

21.05.2004

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 40 położonego w Kłodawie przy ul. Boh.Września 7 wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

84/04

21.05.2004

w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy Al.T.Kościuszki 2 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

85/04

21.06.2004

w sprawie wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury
w Kłodawie

86/04

29.06.2004

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2004 r.

87/04

29.06.2004

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Wólce Czepowej

88/04

29.06.2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

89/04

29.06.2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

90/04

29.06.2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

91/04

29.06.2004

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień a3wansu zawodowego nauczyciela mianowanego

92/04

29.06.2004

w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w Górkach

93/04

29.06.2004

w sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego

94/04

21.07.2004

W sprawie umorzenia wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego

95/04

21.07.2004

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia

96/04

21.07.2004

W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy Al. T.Kościuszki 2 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

97/04

21.07.2004

W sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 18 położonego w Kłodawie przy ul.Kard.Wyszyńskiego42 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

98/04

21.07.2004

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

99/04

26.07.2004

W spraw8ie przekazania Zarządowi Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno-użytkowym położonej w miejscowości Górki

100/04

2.08.2004

W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Kłodawa za I półrocze 2004 r.

101/04

23.08.2004

Przeprowadzenie inwentaryzacji w Szkole Podstawowej w Orzeczniku

102/04

2.09.2004

W sprawie zbycia w formie darowizny nieruchomości położonej w Kłodawie

103/04

20.09.2004

W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum
i przedszkola gminy Kłodawa

104/04

20.09.2004

W sprawie ustalenia dodatku funkcyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa

105/04

20.09.2004

W sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie

106/04

20.09.2004

W sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego dla Dyrektora Biblioteki Publicznej w Kłodawie

106a/
04

20.09.2004

W sprawie objęcia przez Gminę Kłodawa udziałów w Spółce z o.o. Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu

107/04

29.09.2004

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2004 r.

108/04

14.10.2004

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2004 r.

109/04

22.10.2004

W sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

110/04

22.10.2004

W sprawie aktualizacji opłat rocznych
z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod działalność gospodarczą

111/04

25.10.2004

W sprawie umorzenia zaległości i odsetek z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego

112/04

25.10.2004

W sprawie umorzenia odsetek z tytułu zaległego czynszu dzierżawnego

113/04

26.10.2004

W sprawie odroczenia terminu zapłaty z tytułu czynszu dzierżawnego

114/04

26.10.2004

W sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego

115/04

29.20.2004

W sprawie rozłożenia na raty wierzytelności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego oraz umorzenia odsetek

116/04

9.11.2004

W sprawie sprzedaży lokalu użytkowego położonego w Kłodawie przy ul. T. Kościuszki 2/2 wraz ze zbyciem na współwłasność ułamkowej części gruntu

117/04

15.11.2004

W sprawie projektu budżetu gminy Kłodawa na 2005 r.

118/04

22.11.2004

Zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kłodawa na 2004 r.

119/04

24.11.2004

W sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

120/04

30.11.2004

W sprawie zbycia nieruchomości położonej w Kłodawie przy ul. Polnej

121/04

2.12.2004

W sprawie nabycia nieruchomości gruntowych położonych we wsi Kobylasta, Leszcze gm. Kłodawa

122/04

14.12.2004

W sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz z oddaniem we współużytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu

123/04

21.12.2004

W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 36 zarządzonych na dzień 16 stycznia 2005 r.

124/05

3.01.2005

W sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorom zespołów szkół, szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola gminy Kłodawa

125/05

5.01.2005

W sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w gminie Kłodawa
w 2005 r.

126/05

20.01.2005

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

127/05

4.02.2005

W sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i socjalne

128/05

4.02.2005

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia

129/05

9.02.2005

W sprawie powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania