Wniosek o zryczałtowany dodatek energetyczny

Możesz ubiegać się o zryczałtowany dodatek energetyczny, jeśli:
    • masz przyznany dodatek mieszkaniowy,
    • masz zawartą umowę z przedsiębiorstwem energetycznym,
    • zamieszkujesz w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Wymagane dokumenty
Aby otrzymać zryczałtowany dodatek energetyczny, musisz złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Kłodawie.
Do wniosku musisz dołączyć:
    • umowę, którą zawarłeś z zakładem energetycznym na dostarczanie prądu do mieszkania, w którym mieszkasz,
    • rachunek lub fakturę VAT za energię elektryczną, jeśli chcesz, by płatność przyznanego zryczałtowanego dodatku energetycznego nastąpiła na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarłeś umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej.
Przy składaniu kopii dokumentów, zabierz ze sobą także ich oryginały, abyś mógł pokazać je do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta i Gminy w Kłodawie , ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa.
Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego możesz złożyć w tym samym dniu, co wniosek o dodatek mieszkaniowy.

Opłaty
Wydana decyzja nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.
Na rozpatrzenie Twojego wniosku Urząd ma miesiąc. Czas rozpatrywania może się przedłużyć, jeśli sprawa wymaga dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.
Zryczałtowany dodatek energetyczny przyznaje się na okres ustalonych uprawnień do dodatku mieszkaniowego.

Podstawa prawna
    • ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
    • ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych
    • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
    • obwieszczenie Ministra Energii z dnia 21 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 01 maja 2020 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r.
    • uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Tryb odwoławczy
Jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie. Masz na to 14 dni od otrzymania decyzji. Odwołanie składasz za pośrednictwem Burmistrza Kłodawy.

Inne informacje
Zryczałtowany dodatek energetyczny wynosi rocznie nie więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii elektrycznej oraz średniej ceny energii elektrycznej dla odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, ogłaszanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31 marca każdego roku (www.ure.gov.pl/).
Limit zużycia energii elektrycznej wynosi:
    • 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
    • 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
    • 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Wysokość zryczałtowanego dodatku energetycznego za okres od 1 maja 2020 r. do 30 kwietnia 2021 r. wynosi:
    • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 10,94 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,19 zł miesięcznie;
    • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,23 zł miesięcznie.
Zryczałtowany dodatek energetyczny wypłacają gminy w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry, z wyjątkiem miesiąca stycznia, w którym zryczałtowany dodatek energetyczny wypłaca się do dnia 30 stycznia danego roku.
Zryczałtowany dodatek energetyczny może być wypłacony:
    • na rachunek bankowy osoby wnioskującej;
    • na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarta jest umowa kompleksowa lub umowa sprzedaży energii elektrycznej.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
        1) Administratorem Państwa danych jest Miasto i Gmina Kłodawa, ul. Dąbska 17, 62-650 Kłodawa, tel. (63) 27 30 622, email: urzad@klodawa.wlkp.pl,
        2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
        3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznawania zryczałtowanego dodatku energetycznego, tj. w szczególności w celu rozpatrzenia wniosku, prowadzenia postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku o prawie energetycznym.
        4) Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, w związku z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – zwanej dalej Ustawą. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Państwa zgoda dla kategorii danych osobowych podanych dobrowolnie, to znaczy innych niż wymaganych przepisami prawa dla realizacji świadczenia.
        5) Państwa dane będą przechowywane przez okres związany z realizacją świadczeń, a następnie zgodnie z przepisami ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wydanej na jej podstawie instrukcji archiwizacji jednostki.
        6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
        7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
    a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
    b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
    c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
    d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
    e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
        8) Podanie przez Państwa danych osobowych wymaganych dla realizacji w/w świadczenia na podstawie Ustawy jest obowiązkowe – nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku. Brak przekazania przez Państwa danych osobowych oznaczonych jako dobrowolne pozostaje bez wpływu na rozpatrzenie złożonego wniosku.
        9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie zawartej przez jednostkę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w związku z realizacją przysługujących Państwu świadczeń, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.